بسته های پیشنهادی کلاس سبز

کلاس های سبز ساعتی

قیمت100-10هزار تومان
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • از 7 نفر تا 100 کاربر همزمان
 • 2 ساعت کلاس سبز

کلاس های سبز روزانه

قیمت235-25هزار تومان
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • از 7 تا 100 کاربر همزمان
 • 1 روز (8 ساعت کلاس سبز)

کلاس های سبز ماهیانه

قیمت750,000تا 3,500,000
 • آدرس اختصاصی مشتری
 • از 40 تا 500 کاربر همزمان
 •  یک ماه برگزاری کلاس سبز

کلاس های سبز سالانه

قیمت8,000,000تا 38,500,000
 • آدرس اختصاصی مشتری
 • 40 تا 500 کاربر همزمان
 • یک سال برگزاری کلاس سبز
فهرست