بسته های پیشنهادی ماهیانه کلاس سبز

کلاس سبز ماهیانه نوع اول

قیمتتماس بگیرید
 • آدرس اختصاصی مشتری
 • تا 40 کاربر موازی همزمان
 • یک ماه برگزاری کلاس سبز
 • 100 گیگا بایت پهنای باند
 • سیستم مدیریت کاربران

کلاس سبز ماهیانه نوع دوم

قیمتتماس بگیرید
 • آدرس اختصاصی مشتری
 • تا 100 کاربر موازی همزمان
 • یک ماه برگزاری کلاس سبز
 •  200 گیگا بایت پهنای باند
 • سیستم مدیریت کاربران

کلاس سبز ماهیانه نوع سوم

قیمتتماس بگیرید
 • آدرس اختصاصی مشتری
 • تا 200 کاربر موازی همزمان
 • یک ماه برگزاری کلاس سبز
 •  1 ترا بایت پهنای باند
 • سیستم مدیریت کاربران

کلاس سبز ماهیانه نوع چهارم

قیمتتماس بگیرید
 • آدرس اختصاصی مشتری
 • تا 500 کاربر موازی همزمان
 • یک ماه برگزاری کلاس سبز
 • 3 ترا بایت پهنای باند
 • سیستم مدیریت کاربران
فهرست