بسته های پیشنهادی ساعتی کلاس سبز

کلاس سبز ساعتی نوع اول

قیمتتومان10,000
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • 7 کاربر همزمان
 • 2 ساعت کلاس سبز

کلاس سبز ساعتی نوع دوم

قیمتتومان20,000
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • 10 تا 20 کاربر همزمان
 • 2 ساعت کلاس سبز

کلاس سبز ساعتی نوع سوم

قیمتتومان50,000
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • 20 تا 40 کاربر همزمان
 • 2 ساعت کلاس سبز

کلاس سبز ساعتی نوع چهارم

قیمتتومان99,000
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • 40 تا 100 کاربر همزمان
 • 2 ساعت کلاس سبز
فهرست