بسته های پیشنهادی روزانه کلاس سبز

کلاس سبز روزانه نوع اول

قیمتتومان25,000
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • 7 کاربر همزمان
 • 1 روز (8 ساعت کلاس سبز)

کلاس سبز روزانه نوع دوم

قیمتتومان50,000
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • تا 20 کاربر همزمان
 • 1 روز (8 ساعت کلاس سبز)

کلاس سبز روزانه نوع سوم

قیمتتومان125,000
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • تا 40 کاربر همزمان
 • 1 روز (8 ساعت کلاس سبز)

کلاس سبز روزانه نوع چهارم

قیمتتومان235,000
 • آدرس اینترنتی کلاس سبز
 • 4تا 100 کاربر همزمان
 • 1 روز (8 ساعت کلاس سبز)
فهرست