*اندیشه سبز، اندیشه برتر است*

*آنچه خوبان دارند، ما همه را یکجا داریم*

(آنگاه که اندیشه سبز برای ارتقاء تحصیلی بشریت خیمه بر فناوری دیجیتال می زند)

کلاس سبز در خدمت شماست!!!

باردیگر سبزاندیشانِ ایده و فناوری مجموعۀ ما، برای سهولت فراگیری علم و دانش در هزاره سوم، خالق حماسه ای دیگر شده اند:

” ما اجـازه نخـواهیم داد هیچ کلاس آموزشی تعطیل شود!”

فهرست